KMA Policy

KVALITETSPOLICY

Rätt kvalitet i alla åtaganden är basen för vår verksamhet och en grundförutsättning för att nå våra mål. Vår affärsidé, att genom god kvalitet sörja för återkommande kunder, ska genomsyra så väl små som stora projekt. Vårt kvalitetsarbete utgår från kundens behov, krav, förväntningar och önskemål. Vi bygger långsiktiga och varaktiga relationer genom att utföra entreprenader med hög kvalitet på ett professionellt sätt. Kvalitetsarbetets fokus ligger på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris. Genom uppföljning och ständiga förbättringar levererar vi bättre och mer konkurrenskraftiga produkter. Kvalitetsansvaret ligger i linjeorganisationen, cheferna samordnar och driver kvalitetsarbetet. Kvalitetsmål för förbättringsarbete utifrån verksamheten formuleras och följs upp av ledningen. Vi utvecklar ständigt våra arbetsprocesser och kontroller i syfte att effektivisera verksamheten. Varje medarbetare ska vara kompetent för sin uppgift och tilldelas befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav. Vi utför noggranna leverantörsbedömningar kontinuerligt. Vi för våra kvalitetskrav vidare på leverantörer och underentreprenörer.

MILJÖPOLICY

Vårt engagemang för miljöarbetet är ett centralt inslag i utvecklingen av vår verksamhet. Vi strävar efter ett så miljövänligt projektgenomförande som möjligt i varje uppdrag som vi åtar oss. Vi ska skydda miljön och bidra till en hållbar utveckling i samhället och överträffa den lagstiftning och de bindande krav som berör vår verksamhet. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar. Vi identifierar och analyserar löpande verksamhetens miljöaspekter utifrån ett livscykelperspektiv för att minimera vår miljöpåverkan. Alla varor och produkter som vi bygger in är godkända eller accepterade i Byggvarubedömningen. Vi byter successivt ut våra fordon för att minska vår miljöpåverkan. Miljöansvaret är skriftligt delegerat i linjeorganisationen från VD. Miljömål för förbättringsarbete utifrån verksamheten formuleras och följs upp av ledningen. Vi ger våra medarbetare rätt utbildning, ansvar och befogenheter för att ständigt minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar. Vi för våra miljökrav vidare på leverantörer och underentreprenörer.

ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetsmiljön inom vårt företag skall vara av högsta kvalitet och en prioriterad fråga. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att utveckla företaget och vara en attraktiv arbetsgivare. Stor vikt läggs vid förebyggande arbetsmiljöarbete och riskeliminering vilket sker i nära samarbete med ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård. Arbetet ska alltid genomföras på ett säkert sätt så att den fysiska och psykiska arbetsmiljön är god. Arbetsmiljöansvaret ligger i linjeorganisationen, cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöansvaret är skriftligt delegerat i linjeorganisationen från VD. Arbetsmiljömål för förbättringsarbete utifrån verksamheten formuleras och följs upp av ledningen. Vi ger förutsättningar till våra medarbetare att påverka och ta ansvar för sin egen arbetssituation och hälsa. Våra medarbetare erbjuds befattningsanpassade arbetsmiljöutbildningar, dessa är framtagna för att vara ett stöd till våra medarbetare i sitt dagliga arbete. Vi för våra arbetsmiljökrav vidare på leverantörer och underentreprenörer.

Vi arbetar med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och förbättrar ständigt verksamheten utifrån hur vi arbetar systematiskt. Vi är certifierade enligt  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!