Kategori Policys

Verktyg

LP Bygg har en verktygspolicy som ska eftersträvas och respekteras av alla inom företaget. LP Bygg utrustar alla sina anställda med erforderliga verktyg för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.Ledningen för företaget bestämmer vad som är erforderligt för…

GDPR

Syfte Vi värnar om våra kunders, anställdas och samarbetspartners integritet. De ska kunna känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Denna Policy utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi jobbar…

PERSONUPPGIFTER

När vi som företag behandlar dina personuppgifter gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Den innehåller regler hur man får behandla personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt kan härledas till en levande fysisk person, t.ex. namn,…

IT säkerhet- och gallringspolicy

Denna policy har upprättats för LP Byggentreprenad nedan kallat ”företaget” den 2022-02-15. Mål och syfte Företagets mål är att skydda information, vårt kontor och våra arbetsplatser mot IT hot och skapa ett effektivt skydd genom att säkerställa följande: Integritet; Informationen…

KMA

KVALITETSPOLICY Rätt kvalitet i alla åtaganden är basen för vår verksamhet och en grundförutsättning för att nå våra mål. Vår affärsidé, att genom god kvalitet sörja för återkommande kunder, ska genomsyra så väl stora som små projekt. Vårt kvalitetsarbete utgår…

Alkohol & droger

Bakgrund Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt. En god arbetsmiljö är inte förenlig med bruk av alkohol och andra droger eller hälsofarliga ämnen varför detta inte får förekomma på arbetsplatsen. Denna policy och rutiner…

Diskriminering

På LP Byggentreprenad AB (nedan kallat LP Bygg) ska alla mötas med respekt och ha samma möjligheter och rättigheter. Vi strävar efter att vara en attraktiv, trygg och jämlik arbetsgivare där alla medarbetares kompetens och potential tas tillvara. Vi ser olikheter som en…

Servicebil

Syfte Denna policy avser att skapa enhetliga och tydliga regler för hantering av företagets servicebilar. Denna policy omfattar alla anställda inom företaget som använder företagets servicebilar. Förmånsbilar omfattas ej av denna policy. Företaget förbehåller sig rätten att revidera villkoren i…