Servicebil

Syfte
Denna policy avser att skapa enhetliga och tydliga regler för hantering av företagets servicebilar.
Denna policy omfattar alla anställda inom företaget som använder företagets servicebilar.
Förmånsbilar omfattas ej av denna policy.
Företaget förbehåller sig rätten att revidera villkoren i denna policy vid behov.


Servicebil
Servicebil är ett behovsprövat arbetsredskap. Behovet styrs av aktuella arbetsuppgifter och beviljas av ledningen och administreras av bilansvarig.


Skatteregler och elektronisk körjournal
Servicebil är endast avsett för tjänsteresor och är därför inte föremål för förmånsbeskattning.
Föraren ansvarar själv för att Skatteverkets regler för tjänsteresor efterlevs.
Enligt Skatteverket får bilen användas privat vid max 10 tillfällen per år och max 100 mil. Alla privata resor skall på förhand godkännas av Andreas Hallard alternativt Patrik Sundsten. Det är föraren själv som ansvarar för att ovanstående villkor inte överskrids.
Om företaget upptäcker att föraren inte efterlever Skatteverkets regler för tjänsteresor är företaget skyldigt enligt lag att dra förmånsskatt för aktuell period.
För att verifiera att servicebilen endast brukas till tjänsteresor skall körjournal enligt Skatteverkets regler upprättas. Företaget tillhandahåller elektroniska körjournaler i servicebilarna som loggar samtliga resor via GPS för att på anmodan från Skatteverket kunna styrka att servicebilarna endast används till tjänsteresor. Mer information finns på www.abax.com.
Den elektroniska körjournalen kan även användas för att optimera användandet av bilparken. Ex kan tjänsten användas för att identifiera vilka fordon som finns i närheten vid en viss tidpunkt för att korta ner inställelsetider. Tjänsten kan även användas vid resursplanering för att korta ner totala mängden körsträckor för att spara både pengar och miljö.


Säkerhet
Vid framförande av servicebilar tillhörande företaget ska föraren inneha ett giltigt körkort som kontrolleras av bilansvarig två gånger per år. Föraren ska följa samtliga trafikregler och lagar.
Föraren och samtliga passagerare ska använda bilbälte vid färd. Föraren skall visa respekt och hänsyn till sina medtrafikanter. Som förare behöver man även ha i åtanke att man är företagets ansikte utåt och agera utifrån det.
Föraren får aldrig framföra fordon påverkad av alkohol eller narkotika. Vid användande av medicin ska man följa läkarens ordination kopplad till framförande av fordon. Föraren ska alltid använda handsfree, hörsnäcka eller liknande vid telefonerande under färd.

Skötsel och underhåll
Föraren ansvarar själv för att fordonet är i ett representativt och trafiksäkert skick. Bilen får inte utsättas för annat slitage än det som kan anses vara normalt i förhållande till tjänsteutövningen. För att bevara värdet på bilen samt undvika obehag och skona allergiker är rökning samt transport av husdjur förbjudet i alla servicefordon tillhörande företaget.
Vid bilbyte eller inlämning av fordon ska kupén och transportutrymmet vara städat. Detta kontrolleras och godkänns av bilansvarig.
Föraren ansvarar för att service görs regelbundet i enlighet med bilens serviceintervall.
Under vinterhalvåret ska Blackstonelåsen smörjas regelbundet med låsolja som är fri från silikoner, harts och syra. Den låsolja som rekommenderas av tillverkarna är CRC Lockoil och finns att köpa på OKQ8.
Det är inte tillåtet att på egen hand utföra en service eller reparation av bilar tillhörande företaget.
Bilen ska alltid lämnas in till anvisad bilverkstad, detta för att undvika onödiga kostnader samt person- och/eller fordonsskador.

OKQ8-Kort
Som servicebilsförare förses man med ett OKQ8-kort för löpande underhåll av bilen. Kortet får endast användas för inköp av drivmedel, automattvätt, parkeringsavgifter samt bilprodukter.
Vid inköp av bilprodukter skall kvitto lämnas in till ekonomiavdelningen för bokföring. Kvittot lämnas in med ett meddelande där namnet på föraren samt en beskrivning av vad som har köpts framgår.

Exempel på biltillbehör:
– Spolarvätska
– Avfettning
– Torkarblad
– Kylarvätska
– Motorolja
– Låsolja och låsspray
– Ljuskällor
– Säkringar

Kontrollbesiktning
Föraren ansvarar för att bilen är kontrollbesiktigad inom rätt besiktningsperiod. Samtliga kontrollbesiktningar görs på valfri Opus bilprovning och föraren ansvarar för tidsbokning.

Sommar- och vinterdäck

Föraren är den som hela tiden ansvarar för att däcken uppfyller lagstadgade krav för aktuellt väglag.
Detta innebär att föraren regelbundet skall kontrollera mönsterdjupet och vid behov kontakta bilansvarig för beställning av nya däck. Föraren ansvarar även för att boka tid för däckbyte inför sommar- och vintersäsong. Däckbyte och förvaring görs hos Örby Gummi. Föraren ansvar för att däckskifte görs i rätt tid enligt lag och rådande väglag.

Blackstonelås
Företagets servicebilar är utrustade med två Blackstonelås vardera. Ett monterat på skjutdörren och ett på bakdörrarna. Detta för att minska risken för inbrott och stöld av verktyg. Bilansvarig ansvarar för att reservnycklarna till Blackstonelåsen förvaras på ett säkert sätt.
Varje anställd som blir tilldelad en servicebil får i regel 1st nyckel till Blackstonelåsen, om inget annat är överenskommet. Vid tilldelning av en Blackstonenyckel ansvarar man för att förvara nyckel på ett säkert sätt. Exempel på vårdslös hantering av nyckeln är att lämna den i servicebilen, lämna nyckeln obevakad, förvara nyckeln i sin privata bil eller förvara nyckeln löst i fickan. Rekommendationen är att nyckeln skall förvaras på samma sätt som bilnyckeln.
Endast när föraren har full uppsikt över bilen (t.ex. när man lastar material och verktyg) får låset ställas i Comboläge. Vid alla andra tillfällen ska slamläget alltid vara aktiverat.

Övrigt
Eventuella betalningspåminnelser gällande utebliven betalning av kontrollavgifter (parkeringsböter) kommer att dras på förarens lön.

Vid förlust av körkort ska föraren meddela närmsta projektledare samt bilansvarig per omgående. Bilansvarig ser till att bilen ställs till företagets förfogande.

Övningskörning med företagets servicebilar är förbjudet.

Bilansvarig
Maria Cortez, 073 – 677 70 38, maria.Cortez@lpbygg.se