GDPR

Syfte

Vi värnar om våra kunders, anställdas och samarbetspartners integritet. De ska kunna känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Denna Policy utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Här beskriver vi vår behandling av personuppgifter där LP Byggentreprenad AB är personuppgiftsansvarig. Om du är anställd hos oss hänvisar vi till vår särskilda information om anställda som du kan få genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Bakgrund

EU har antagit en Dataskyddsförordning, kallad GDPR. GDPR har till syfte att öka skyddet för personuppgifter och den personliga integriteten för alla EU-medborgare. Med GDPR införs ett omfattande regelverk med både rättigheter för den registrerade och med skyldigheter som ställer krav på en organisationsstruktur och förmåga att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi använder personuppgifter för att ge bästa möjliga service, uppfylla lagar och kontrakt samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vilka personuppgifter vi behandlar och laglig grund

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal, lag eller där vi har berättigat intresse. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum / personnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Foton
 • Kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi samlar in vid ingångna anställningsavtal
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du använder eller anlitar våra tjänster
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Ändamål
Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: administrera kund och leverantörsförhållande, kommunicera med personer som kontaktar LP Bygg, genomföra leverantörskontroller enligt lag och författningar, samt i syfte att fullfölja avtal med kund.

Hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till uppgifterna.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Alla intrång kommer även att utredas och vid behov anmälas till integritetsskyddsmyndigheten.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller på begäran för att fullfölja vårt uppdrag. Vi kommer rensa ut personuppgifter enligt vår gallringspolicy, när behovet av hanteringen upphört i linje med vad lagstiftningen kräver.

Vi undviker om möjligt överföring av personuppgifter till tredje land men när det bedöms lämpligt eller nödvändigt får detta endast ske efter att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och dokumenterats.

Vi för ett register över behandlingar av personuppgifter i verktyget Qnister GDPR, bevakar förändringar och uppdaterar i registret vid behov.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att kontakta LP Byggentreprenad AB om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, tillgång eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta VD; Patrik Sundsten per e-post: patrik@lpbygg.se.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personbiträdesavtal när det så krävs samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Kontaktuppgifter
LP Byggentreprenad
Bärbogränd 1
124 32 Bandhagen
Tel: 08 – 647 28 90