Diskriminering

På LP Byggentreprenad AB (nedan kallat LP Bygg) ska alla mötas med respekt och ha samma möjligheter och rättigheter. Vi strävar efter att vara en attraktiv, trygg och jämlik arbetsgivare där alla medarbetares kompetens och potential tas tillvara. Vi ser olikheter som en styrka och är övertygade om att olika livserfarenheter och perspektiv är nödvändiga för arbetsklimatet och för företagets utveckling nu och i framtiden.

LP Bygg ska:

  • Tillse att alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation ges samma möjligheter till anställning, utbildning, utveckling och befordran inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga.
  • Sträva efter jämställdhet och mångfald inom alla områden och i alla funktioner i bolaget.
  • Förebygga och förhindra alla typer av diskriminering/trakasserier eller annan kränkande behandling genom en arbetsmiljökartläggning (medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, hälsoundersökningar mm). 
  •  Inte låta löneutvecklingen påverkas av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation utan i stället vara relaterad till prestation, ansvar och arbetsuppgifter. En årlig lönekartläggning utförs för att säkerställa detta.
  • Underlätta för både män och kvinnor att förena arbetet med föräldraskap. T ex genom flexibla arbetstider och möjlighet till hemarbete i den mån det fungerar för verksamheten och inga arbetsuppgifter försenas samt att den totala arbetstiden hålls.
  • Ha nolltolerans mot kränkande särbehandling och rapportera sådana incidenter som tillbud.
  • Vara tydliga från ledning och kollegor att alla typer av diskriminering och särbehandling är oacceptabla.
  • Utföra riskanalyser vid omorganisationer eller andra förändringar som kan bli grogrunder för kränkande särbehandling.
  • Arbeta för att förändra attityder och förebygga machokultur för företagets, branschens och samhällets bästa.

Rutin vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Om du anser att du eller någon kollega utsätts för diskriminering eller kränkande särbehandling ska du rapportera det i första hand till Personalchef (Andreas Hallard) och i andra hand VD (Patrik Sundsten). Du kan även vända dig till ditt skyddsombud som har tystnadsplikt. Händelsen kommer sedan skyndsamt utredas och åtgärder kommer att sättas in, om situationen kräver det kommer extern hjälp att begäras från företagshälsovården (Globenhälsan.)

Den som vill påtala eller anmäla trakasserier ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser eller bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. LP Bygg använder sig av tjänsten Qnister Whistle som ger oss säkra kanaler för rapportering av oegentligheter. Rapportering kan ske anonymt via: https://whistle.qnister.com/lpbygg.

Påföljder som kan drabba den som diskriminerar eller trakasserar är tillsägelse, skriftlig erinran och avsked – allt beroende på arten och graden av diskriminering/trakasserier.

Omfattning

Policyn gäller för alla anställda på LP Bygg.

Ansvar

VD, företagsledningen och chefer ansvarar för att vår policy är känd och efterlevs. Personalchefen ansvarar för att anmälda händelser utreds. Alla medarbetare på LP Bygg har ett ansvar att följa policyn, reagera och påtala om någon blir diskriminerad eller trakasserad.

Uppföljning

LP Byggs ledningsgrupp tar fram och VD fastställer bolagets diskrimineringspolicy. För att säkerställa att vår policy efterlevs skall den utvärderas och godkännas årligen vid ledningens genomgång.