Alkohol & droger

Bakgrund

Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt. En god arbetsmiljö är inte förenlig med bruk av alkohol och andra droger eller hälsofarliga ämnen varför detta inte får förekomma på arbetsplatsen.

Denna policy och rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering är framtagen av företagets styrelse som även ansvarar för årlig revision.

Syfte
Företagets alkohol- och drogpolicy syftar till att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet samt att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare.

Riktlinjer

Narkotika
Befattning med narkotika utgör ett brott enligt svensk lag och accepteras inte av företaget. Företaget kräver av medarbetare, samt övriga verksamma inom företaget, att avstå från all befattning med narkotikaklassade preparat (gäller ej av läkare föreskriven medicin) såväl under arbetstid som på fritiden.

Läkemedel
Arbetstagaren är skyldig att informera arbetsgivaren om medicinering som kan påverka arbetsmiljön negativt.

Under arbetstid
Det är inte tillåtet vare sig för anställda inom företaget eller andra verksamma inom företaget att bruka eller vara påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid eller på arbetsplatsen.

Den som uppträder påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid eller på arbetsplatsen ska omedelbart, på ett betryggande sätt, sändas hem.

Vid misstanke eller kännedom om att någon inom företaget brukar alkohol eller andra droger under arbetstid ska vederbörandes närmaste arbetsledare alternativt personalavdelningen kontaktas för vidare åtgärder.

Alkohol- och drogtester
Företaget har rätt att utföra alkohol- eller drogtester när det finns ett starkt säkerhets- och skyddsintresse för Företaget. Företaget är mån om att det alltid ska finnas ett berättigat intresse för att genomföra sådana tester. Som berättigat ändamål anses bedömning av tillståndet hos sådana arbetstagare som har eller avses få sådana arbetsuppgifter där drog- eller alkoholpåverkan i arbetet medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö och egendom. Alkohol och drogtester kan också begäras av beställare för vissa arbeten/avtal.

Företagets strävan är att utföra alkohol- och drogtester på sådant sätt att den personliga integriteten inte kränks i större mån än vad som är berättigat.

Vid representation och personalfester
I de fall där det serveras alkohol vid representation eller personalfester skall nyttjandet vara restriktivt.

Alkoholfria alternativ ska finnas lättillgängliga. Visa respekt för den som väljer att avstå från alkohol. Ingen ska känna sig tvingad att dricka alkohol eller ange skäl till varför man väljer att avstå.

Rehabilitering
Arbetsgivaren är skyldig att utreda behovet av rehabilitering för den som behöver hjälp att komma ur ett missbruk av alkohol eller andra droger. Vi tar hjälp av företagshälsovården (Globenhälsan) i förekommande fall.

En person som erbjudits rehabilitering men ej deltar i denna riskerar att förlora sin anställning.

Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets alkohol- och drogpolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Att bryta mot företagets alkohol- och drogpolicy kan komma att leda till disciplinära påföljder.

Uppföljning

LP Byggs ledningsgrupp tar fram och VD fastställer bolagets alkohol- och drogpolicy. För att säkerställa att vår policy efterlevs skall den utvärderas årligen vid ledningens genomgång.